18 MAI 1803, 18 MAI 2019, ADRESSE À LA NATION DU CHEF DE L’ÉTAT D’HAÏTI SON EXCELLENCE M. JOVENEL MOÏSE À L’OCCASION DE LA…

Madame la Première Dame,
Monsieur le premier Ministre,
Monsieur le Sénateur « Représentant du Président du Sénat de la République,
Monsieur le Président de la Cour de Cassation et
Président du C S P J,
Madame, Messieurs les Juges de la Cour,
Madame la Mairesse de l’Arcahaie,
Monsieur le Député de l’Arcahaie,
Mesdames, Messieurs les Membres du Gouvernement,
Messieurs les Représentants des Institutions Indépendantes,
Messieurs le Doyen et les Membres du Corps Diplomatique,
Messieurs les Représentants des Organisations Internationales,
Monsieur le Gouverneur de la Banque de la République d’Haïti,
Monsieur le Vice-président de la Banque Nationale de Crédit,
Monsieur le Doyen du Corps Consulaire,
Messieurs le Commandant en Chef a.i. et
Les Membres du Haut État Major des Forces Armées d’Haïti,
Messieurs le Directeur Général et
Les Membres du Commandement de la Police Nationale d’Haïti,
Mesdames, Messieurs les Représentants du Secteur du Vodou,
Soldats,
Sous Officiers et
Officiers des Forces Armées d’Haïti,
Policiers et
Policières,
Archelois,
Archeloises,
Haïtiennes,
Haïtiens,
Gen dat nan l Istwa ki rete tankou yon Fa, yon limyè pou limanite.
18 Me 1803, se youn nan gwo dat sa yo.
Isit la menm nan l Akayè kote Zansèt nou yo te reyini kote yo kreye yon Drapo ki senbolize Libète,
Ki senbolize Linyon,
Ki senbolize Fratènite.
Lame Endigèn nan anime pa lespri drapo ble e wouj la pral ranpòte la viktwa sou Lame Ekspedisyonè a. Atravè zak sa a zansèt nou yo libere tout Ayisyen kèlke swa koulè, kèlke swa sitiyasyon sosyal yo.
Men tou, yo voye yon Mesaj sou tout planet la pou fè tout moun konprann ke tout moun se moun, tout moun gen dwa ak la dignyite, tout moun gen dwa ak libète ansanm ak respè dwa fondamantal yo.
Pou Zansèt yo reyalize kokennchenn pwojè sa a yo mete akote tout sa kite divize yo, tout sa ki te separe yo. kit kesyon koulè, kit ideyoloji, kit kesyon enterè. Yon grenn bagay ki te motive yo se ideyal de grandè, Linyon fè la Fòs la.
Fòk nou raple ke sa k te rann sa posib, se Linite de Kòmannman sou Direksyon Jeneral an Chèf JEAN JACQUES DESSALINES nan.
Ayiti se yon ideyal ki tounen yon reyalite. Ideyal la kreye nasyon an.
 
Cet idéal s’est confondu avec la nation,
Cet idéal nous a valu des moments difficiles handicapant la marche vers le progrès de la jeune nation. Cependant, reconnaissons-le, nous avons-nous aussi commis des erreurs, beaucoup d’erreurs et même des fautes,
Nous avons erré sur le chemin du développement, mais la nation demeure. Et moi aujourd’hui Élu du Peuple, porté à la Magistrature Suprême de l’État, je suis habité par la ferme conviction qu’une nation forgée par l’Idéal Dessalinien ne saurait prendre rendez-vous avec la médiocrité, avec le renoncement, avec la corruption, avec l’injustice et l’exclusion sociale.
Haïti se doit de réussir le PARI DE LA DÉMOCRATIE ET DU DÉVELOPPEMENT.
Haïti ne saurait continuer à accepter le statut d’un peuple soumis à la fatalité de la misère.
Le moment est arrivé de rompre avec ce que d’aucuns appellent une fatalité de la misère.
La démocratie et le développement durable ne seraient que de vains mots
Des habits nouveaux sur des réalités séculaires inhumaines sans l’engagement de nous tous à quelque niveau où nous nous trouvons dans la société à réparer les torts bi-séculaires faits à ce peuple.
 
Peuple Haïtien,
Vous m’avez choisi,
Je vous ai choisi, mon parti c’est vous. je pense à ces milliers de jeunes et à tous ceux de la Diaspora qui ont fui ce pays, découragés devant les murs que nos institutions et l’absence d’opportunité ont érigés sur leur parcours.
Moi votre serviteur, je suis un accident de ce système, je suis là où je suis aujourd’hui, Président d’Haïti, c’est votre Vœu,
Peuple Haïtien, mais ce n’est pas la volonté de certaines personnes, de certains groupes de ce pays.
Je pense à toutes ces petites entreprises qui sont en grande difficulté et qui n’arrivent pas à trouver de crédit dans ce système pour se développer et créer des emplois dont le pays a besoin.
Je pense à tous ces Fonctionnaires, à tous les gagne –petits qui ne savent à quel Saint se vouer pour honorer leur obligation quotidienne. Je pense à tous nos policiers qui doivent braver au quotidien dans des conditions difficiles, le banditisme. Je pense à l’Armée Institution fondatrice de notre nation, l’Armée restructurée pour accompagner la nation dans ces combats contre les désastres naturels et en vue du développement économique et social du pays. Je pense à vous tous Peuple Haïtien,
Sè m ak frè m yo,
Mwen konnen kouman nou afekte nan fanmi nou, nan Kominote nou,
Se pou sa pwochen Gouvènman an pral travay san pran souf pou n kontinye mete peyi a sou wout chanjman tout bon vre a.
Le 18 Mai, c’est aussi la Fête de l’Université,
L’Université creuset,
L’Université Transformatrice,
L’Université Conscience,
C’est le plus grand incubateur de la société. C’est par elle et à travers elle que les grandes œuvres pour le changement auquel aspire le peuple haïtien doivent passer. C’est un vecteur important de mixité et de transformation sociale.
J’invite l’Université à s’engager pour accompagner sinon forcer ce changement. C’est pour cela que mon Administration sous le Gouvernement LAFONTANT avait signé un Contrat plan pour accompagner la Réforme de cette institution. Il faut regretter que le budget qui devrait permettre de commencer à concrétiser certains de ces objectifs n’est toujours pas encore été ratifié au Parlement.
Il est à espérer que cela se fera bientôt car la Chambre des Députés est convoquée à l’extraordinaire en vue de ratifier l’Énoncé de la Déclaration de Politique Générale du Premier Ministre, de voter le Budget de l’Exercice, ratifier l’accord de Près pour la construction du Réseau Électrique National, voter la Loi Électorale car la tenue des Élections est une obligation constitutionnelle dont on ne peut pas se soustraire.
M te pran angajman e, m ap travay pou rezoud definitivman yon ansanm pwoblèm ki bloke pwogrè ak kwasans ekonomik nan peyi a,
Mwen vle pale de zafè kouran,
Konstriksyon baraj irigasyon ak enstalasyon bon jan sistèm ponpaj solè pou wouze jaden,
Konekte ak reyabilite vil yo anndan peyi a,
Travay pou konekte zòn de pwodiksyon ak zòn konsomasyon yo,
Amelyore anviwònman nan konstriksyon Sant Jèmoplas,
Ogmante kantite sal klas pou n ka mete tout timoun nou yo lekòl.
Nan tout sa m di la yo, genyen anpil bagay ki fèt deja, men, nou te ka fè plis si nou te jwenn plis mwayen, anpil moun pafwa pa konprann ou byen yo konn kite enterè pèsonèl bare yo,
Ayiti peyi TOUSSAINT LOUVERTURE a,
Peyi JEAN JACQUES DESSALINES NAN,
Peyi ALEXANDRE PÉTION ak
HENRI CHRISTOPHE la, peyi sa a ke moun sa yo mete kanpe devan lemonn nan pa ka pwopriyete yon moun,
Peyi sa a pa ka pwopriyete yon ti gwoup moun,
Peyi sa a pa ka pwopriyete yon pati politik,
Li pa ka pwopriyete yon Gwoup Politik,
Peyi sa a se pou nou tout li ye.
Mwen konprann ke pwoblèm ensekirite ak pwoblèm lamizè a se 2 pi gwo pwoblèm, se tankou 2 zam redoutab ke peyi a genyen jodi a. Men, sa m vle di nou, si nou vle yon peyi miyò, nan ane k ap vini yo pou pitit nou ak pitit pitit nou, se jodi a pou n kòmanse ak gwo transfòmasyon, transfòmasyon tankou nan zafè mete kouran nan peyi a. Pa gen peyi sou latè ki ka viv nan fè nwa,
Pa gen peyi sou latè ki ka viv san kouran,
Se pou sa nou pran desizyon jan nou fè l nan konvokasyon a lekstraòdinè ke nou mande Depite yo,
Nou mande yo ak tout Senatè yo pou yo panche prese prese sou Asanble Nasyonal la pou yo vote prè 150 Milyon dola peyi Taywann dispoze. Dayè, li prete nou deja kòb ki kab pèmèt nou mete 130 milyon dola sou zafè Rezo Elektrik k ap soti depi Delije pou rive Leyogàn, epi 20 dilyon dola sou rès vil, m vle pale de 51 komin ki gentan gen apèldòf ki fèt pou yo deja.
Lajan sa a li la deja, men l pa ka depanse si frè m Depite ak Senatè yo pa vote akò a.
Mwen konte sou nou Depite ak Senatè yo, mwen kwè lan nou pou ratifikasyon akò Prè 150 Milyon Dola a.
Nou chwazi demokrasi nan konstitisyon 87 la kòm modèl pou n òganize lavi nou ansanm. Nou konnen demokrasi se yon konstriksyon pèmànant.
La Force de la Démocratie c’est la gestion des conflits et des contradictions par le dialogue.
Choisir la démocratie c’est faire le choix de la non violence en privilégiant les intérêts supérieurs de la Nation.
Mwen vle di nou jodi a nan Akayè kote nou kanpe n ap pale la a,
Mwen vle di nou peyi a nou pa ka pale de devlòpman, nou pa ka pale de estabilite ladann san nou pa chita pale ansanm.
 
 
Pwoblèm grangou,
Pwoblèm chomaj avèk pwoblèm lavichè yo pap janm regle si nou pa met tèt nou ansanm pou nou chita pale ansanm.
Mwen vle salye jodi a Katèl Majistra Akayè a k ap resevwa nou depi maten an, nou pa nan menm fanmi politik, men kolaborasyon nou toutafè kòrèk. Se sa ki demokrasi a.
Mwen vle pwofite okazyon sa a pou m salye tout Eli nan peyi a,
Delege Vil yo,
Azèk yo,
Kazèk yo,
Majistra Kominal yo,
Depite yo,
Senatè yo,
Men, m ap salye espesyalman Katèl Minisipal Akayè a, Depite a ak tout lòt Eli nan Komin Akayè, m vle pale de :
Kazèk, Azèk avèk Delege Vil yo.
Mwen konnen anpil bagay nan peyi a sipoze regle,
Mwen konnen bagay yo difisil anpil,
Pwoblèm dola a k ap monte,
Pwoblèm ensekirite,
Pwoblèm lavichè,
Se pou sa n ap mande pou Palman an panche sou zafè ratifikasyon Gouvènman an prese prese.
Ayiti pa ka viv izole,
Peyi a gen angajman entènasyonal ke l pran, li dwe respekte yo.
Akote tout divèjans politik nou yo, lè enterè siperyè peyi a menase, fòk nou tout met tèt ansanm pou n korije sa.
Dyalòg la pa yon chwa, se yon obligasyon.
Gen anpil pwoblèm, nou konnen sa : Pwoblèm konjonktirèl, ak pwoblèm estriktirèl. Yon sèl jan nou kab jwenn bon jan solisyon se nan chita pale youn ak lòt.
Konpatriyòt mwen yo nan opozisyon politik la, moman an rive pou nou pran yon lòt direksyon ak peyi a.
Se poutèt sa mwen pwofite yon lòt fwa nan okazyon fèt drapo ak inivèsite a pou m mande tout sektè nan vi nasyonal la pou nou jwenn ansanm, pou n tabli bon jan chita pale ki dwe mennen nou sou wout chanjman ak devlòpman toutbon vre.
Mwen konnen gen anpil moun jodi a nan peyi a, mwen vle pale de plis pase 3 milyon moun k ap viv nan ekstrèm povrete. Men, m vle fè nou konnen jodi a nou gen yon moun ki nan tèt peyi a ki okouran de sa e ki konprann sa. Men sa m vle di nou, pwoblèm konjonktirèl sa yo, yo pap kapab regle si nou pa chita sou pwoblèm estriktirèl yo tankou jan m di a : pwoblèm wout, pwoblèm dlo ak pwoblèm kouran ki gen nan peyi a.
Aussi, mon grand souhait c’est que nous tous, animés de l’Idéal de nos Aïeux, nous fassions le serment de travailler au progrès et à l’amélioration des conditions de vie de l’ensemble du peuple haïtien sans exclusion.
Je salue les pays amis, la Communauté des pays partenaires et les Institutions internationales qui ont apporté leur soutien à la consolidation de la démocratie.
Je veux vous dire que Haïti aujourd’hui est à la croisée des chemins,
Je veux vous dire qu’Haïti veut tourner la page des dissensions séculaires.
Je veux vous dire qu’Haïti veut tourner la page de la négation des droits du peuple et de l’exclusion sociale.
Je veux vous dire qu’Haïti veut tourner la page de monopôles asphyxiants et déstabilisants.
Le peuple haïtien, dans le respect de la constitution et des conventions Internationales en la matière, espère que ses aspirations rencontreront les grandes orientations mises en œuvre en vue de consolider le progrès et la paix dans le pays.
Nou se ayisyen. Nou konnen ki sa nou tout nou vle pou peyi sa a. Nou vle yon peyi kote k gen lapè, kote k ka gen serenite, kote k ka gen viv ansanm, kote k ka genyen renmen youn lòt.
Men malerezman pwoblèm klan nan peyi sa a, pwoblèm jan Rektè Inivèsite Leta a sot di l, li sot pale de yon Prezidan lè li fini manda l, li te oblije pran Legzil e yo fè l tounen, yo fiziye l e se apre de dizèn lane pèp la, elit la vin konprann ke sa a se t yon erè.
Menm jan an an 1806, nou menm Ayisyen menm jan ak mwen nou touye Dessalines, apre 216 lane, nou kanpe Jodi a nan Lakayè n ap venere Dessalines.
Jodi a m ap di nou ke 3 milyon moun k ap viv nan povrete yo, mwen pran reskonsabilite e m asime l pou m di kòm Prezidan, mwen konn grangou a di anpil, men, m ap di nou gen de desizyon ki pou pran si se pa jodi a pou yo pran : desizyon tankou desizyon k pou retire monopòl nan men moun k ap souse peyi a.
Si desizyon sa yo pa pran jodi a, pita ap pi tris. Si desizyon sa yo pa pran kounya a, pita ap pi rèd pou nou.
Gen de verite kòm Prezidan mwen pa gen dwa di nou paske nou menm kòm pèp si m di nou l, li gen dwa pa bon pou fiti peyi a. Men batay ke m ap mennen, lit ke m ap mennen se pou enklizyon sosyal la fèt nan peyi a. Se pou sa jodi a kredi nan zafè agrikilti, Gouvènè Bank Santral la ki la a li pase de 35% pa ane a 6%, gen moun ki pa kontan.
Kredi ki bay moun ki nan ti biznis soti de 5% pa mwa, kout ponya yo konn bay a 1%, gen moun nan peyi a ki pa kontan.
Sa m ap di nou, m ap di nou chak k ap tande m, k ap gade m, k ap koute m la a :
Ayiti ke nou reve a, se lan men nou li ye, se lan men nou li ye, li lan men nou paske demokrasi a se li menm ki ban nou dwa sa a. Men monopòl avèk klan nan peyi a nou rive lè pou ke dyalòg ke nou mande a pou l kòmanse fèt pou pa gen pèsonn k ap kache pa dèyè epi k ap tire fisèl la pa dèyè epi yo pa janm parèt vizaj yo devan.
Pèp la,
Mwen konnen jodi a sitiyasyon difisil ke n ap viv, li pa pèmèt nou pafwa wè vrè pwoblèm yo epi konprann vrè lenmi nou. Men, reyalite ke m ap di nou jodi a, viv ansanm nan ke m ap mande a, dyalòg ke m ap mande a se depi kanpay elektoral mwen. Fò n pa bliye se nan sektè Prive a ke m soti. Sa vle di m se yon antreprenè, mwen konn sa m ap di. Lè m di ke pwoblèm peyi a jodi a se mete ansanm tout sektè nan peyi sa a.
Kòman yon peyi kote bidjè nasyonal, li moun ki sipoze peye taks e ki pa peye, koz paske bidjè a ayisyen pa ka finanse. Se pou sa gen lwa ki pou pran ki pou fè ke moun k ap fè envazyon fiskal, moun k ap fè fwod fiskal, moun k ap fè kontrebann, fòk gen lwa ki vote nan Palman an pou kriminalize bagay sa yo.
Lan tout peyi sou latè peye taks se yon devwa, se yon obligasyon. Men ann Ayiti, se moun ki vle ki peye taks. Se pou nou konprann sa jodi a nou menm ayisyen, nou menm ayisyèn.
Frè m ak Sè m,
Moun ki sanble ak mwen yo, moun ki soti lwen lwen lwen menm jan ak mwen,
Mwen vini la a mwen pa vin nan tèt peyi sa a ni pou m pèsekite pèsonn, ni pou m fè krim.
Mwen vin nan tèt peyi a pou m konbat lamizè, kòripsyon, soudevlòpman.
Men pou l fèt, li pa ka fèt nan hing hang, li pa ka fèt nan kraze brize, li pa ka fèt nan youn rayi lòt.
Se pou sa m di l, kit ou te sòti nan sektè prive, kit ou te soti nan sektè piblik, kit ou sòti nan elit entèlektyèl, kit ou soti lan nenpòt ki klas sosyal, sa vle di kit ou se peyizan, grannèg, moun wouj, moun nwa, jodi a fòk nou chitapale.
Moman verite a rive, dyalòg pou laverite di nan peyi sa a. Dyalòg pou pèp sa al aprann konnen kiyès ki pou li, kiyès ki kont li. Moman an rive, menm si dyalòg sa a, dyalòg sa a ke yon ti gwoup ap bare, dialog sa a kote yon gwoup moun ki anpeche l fèt la, se la a nou menm jodi a pou nou jwenn verite, verite ke nou bezwen pou n konprann pou kisa lekòl pa ka konstwi nan tout kwen nan peyi a.
Dyalòg sa a pou nou konprann pou kisa gen 4 milyon 400 mil timoun ki lekòl epoutan se 300 mil sèlman yo bay manje chak jou,
Dyalòg sa a pou n konprann pou kisa depi lendepandans pou rive jodi a gen plis pase 500 mil ekta tè nan peyi a ki pa janm wouze,
Dyalòg sa a pou n konprann pou ki sa yon grenn baraj irigasyon nan 12 baraj ki sipoze fèt nan peyi a kote jiskaprezan li poko ka fini,
Dyalòg sa a pou n konprann pou ki sa nou tout k ap viv an pwovens, n oblije vin gonfle nan Pòtoprens paske pa gen opòtinite kote nou sòti yo,
Se dyalòg sa a n mande paske se li m wè kote m ye jodi a kòm Chèf Leta, sa m wè, nou pa wè l.
Se pou sa m di fòk chita pale a fèt paske si nou pa chita pale, m di l ankò pita ka pi tris paske pèp sa a nan wout kote l pral la a gen de bagay li pap aksepte ankò, gen de bagay li pap dakò.
Se pa posib pou yon gwoup moun konprann ke se yo ki gen tout sa k genyen, m vle pale de tout monopòl yo, monopòl savwa, monopòl politik, monopòl ekonomik, monopòl sosyal nan peyi a.
Li lè li tan pou jodi a gen yon chita pale ki fèt pou nou, nou menm kote nou gen reprezantan pa nou, peyizan yo gen reprezantan pa yo, tout moun ka gen reprezantan pa yo pou vin di vrè pwoblèm peyi a paske mwen menm mwen pa di m konn tout, men m konprann anpil nan yo.
Jodi a 18 Me 2019 la,
Mwen pran angajman sa a devan nou pou m di nou apre 2 zan, 3 mwa e 9 jou, si kòm Prezidan m pat di ke modèl mwen se Nelson Mandela lè m t ap monte kòm Prezidan gen anpil pwoblèm ki te ka gen nan peyi a.
Men m ap di nou jodi a, mwen la pou m asime e m pran reskonsabilite m fas a Nasyon an. M pran reskonsabilite m fas a nou menm pou m di nou ke jodi a peyi a sèl wout li gen pou l pran ki se wout chita pale a. Nou pa gen lòt,
Si nou konprann gen yon lòt na di m ki wout li ye paske wout sa a kote k gen yon ti gwoup moun ki panse ke se pa wout pou n mete peyi a sou wout devlòpman an, sou wout pwogrè a, m pa konn ki lòt.
Lòt wout la se wout anachi a, se wout kawo a, se wout dezòd la.
Moun Akayè,
Moun tout kote nan peyi a ki te vin nan 18 me jodi a,
M ap di nou ke bagay yo jan yo ye jodi a se pa nou menm jenerasyon sa a, nou menm ki devan m nan ki mete l nan sitiyasyon sa a. Se pou n konnen se ere ke n ap ere, se movèz desizyon ki pran depi plizyè deseni ki vin mete peyi a jodi a kote l ye la a.
Jodi a nou pran reskonsabilite pou nou di l, fò n dyaloge, fò n chitapale pou ke ansanm nou ka kòmanse mete men pou ke 42% bagay ke n ap pwodui nan peyi a pou n manje sèlman sou 100% ke n bezwen an, nou ka rive pwodui 100%. Kksperyans yo la a, men li pa ka fèt nan hing hang, li pa ka fèt nan moun k ap di nou sa k pa sa.
kòman ke w ka fè pwodiksyon si w pa gen dlo pou w wouze tè yo ?
Kòman ke w ka fè pwodiksyon si w pa gen wout pou rive nan zòn yo epi rive konekte zòn pwodiksyon avèk zòn de konsomasyon ?
Kòman ou ka fè pwodiksyon si w pa gen elektrisite pou fè sistèm yo mache ?
Pa kite moun ap mennen nou nan move wout, nan falèz. Jodi a, mwen menm m ap di nou l : wout, dlo, wout kouran avèk wout devlòpman nan zafè entèkoneksyon komin ak zòn de devlòpman nan peyi a se wout sa a, se li m vin di nou.
Men pou l fèt se nan chita pale a.
Chita pale youn ak lòt. Chitapale youn pou lòt. Chita pale ant tout klas sosyal yo. Chita pale ant sa k ap peze souse ak sa ki pa jwenn yo. Chita pale sa a tou fò l fèt pou tout moun jodi a pou yo ka rive ansanm. Nou kapab di sa n ap chèche a nou ka jwenn li ki se yon peyi miyò. Yon peyi kote pitit ou ak pitit pitit ou ka viv an pè, ka viv nan lajwa ak nan serenite.
Viv Pèp Ayisyen,
Viv Ayiti,
Que l’esprit des Ancêtres nous guide dans nos pensées et dans nos actes.
Merci beaucoup